Stärk de blå värdena

Företaget genomför arbete för att stärka skogens vatten liksom vattennära miljöer. Till att börja med genomförs i samråd med uppdragsgivaren en lägesgenomgång om vad som kan genomföras för att såväl kort- som långsiktigt trygga och utveckla god vattenkvalitet. Exempel på åtgärder som företaget har genomfört:

  • Avrinningsområdesanalys
  • Vetenskaplig informationsinhämtning och rapportering av sötvattensstatus
  • Inventering, avgränsning och utmärkning av avrinningsområden
  • Identifiering och inventering av källor
  • Byggande av mindre dammar, utloppströsklar och stensättningar
  • Riktad hänsynstagning i samband skoglig planering i vattennära miljöer

 

 

Tillbaka till tjänster inom Skog och miljö