Aug 2015 Skog & trygghet

Det här företaget arbetar bland annat med frågor som rör trygga, vackra och ”rika” skogar. Men vad innebär just ordet ”trygghet” i detta sammanhang? En sökning på just skog och trygghet ger givetvis en massa träffar som rör de ekonomiska aspekterna på skogsförvaltning såsom återväxt, avkastning, fara för skogsbrand och så vidare. Även rovdjursfrågan kommer in. Så långt traditionell svensk skogssyn måhända, liksom en återspegling av dialogen mellan markägare och förvaltare (skogsbruket).

Men känner sig människor idag trygga i skogen? Vi önskar att så vore fallet! Tyvärr svärtas bilden av incidenter och djupt tragiska skamfläckar till händelser i det svenska samhället. Upprörande och fullständigt oacceptabel brottslighet. Skötseln av skogen har också en roll att spela här, liksom dess entréer, sociala attraktioner vilka i nästa skede direkt avgör hur – och av vilka människor – en tätortsnära skog frekventeras. Hur vi trygghetsskapande människor samarbetar och hjälps åt är A och O. Här finns mycket kvar att göra; om skog och vår hälsa. Sveriges lantbruksuniversitet bedriver forskning kring bland annat ”skog och dialogprocesser” (Future forest) för att minska slitningarna mellan näringen (”kalhyggena”) och bevarandeintressenter (”trädkramare”). Råvara kontra biologisk mångfald för hållbar samhällsutveckling. Det är viktiga frågor.

Men vad är hållbart när människor (halva svenska befolkningen) inte längre känner sig trygga i skogen? Och är det verkligen så? Döm själv efter att ha läst tidningarna.

Läser man å andra sidan den fina boken ”Skogen i vårt inre” (Johannes Ekman) så framstår vår djupa tillhörighet till skogen. Vår längtan till avkoppling och helhet. Så frågan kvarstår: Hur skall vi idag – i vårt upplysta samhälle – ordna så att skogen förblir en trygg plats för alla? Skogen som gränsar mellan parken och den så allomfattande produktionsskogen behöver en egen policy! Den tätortsnära skogen från cirka 300 meter upp till åtminstone 5 kilometer från stadens kant behöver en egen policy och som hanterar olika markägarintressen. Våra relativt tätortsnära skogar i hela Sverige behöver en strukturerad dialog för hur den skall skötas, hur den ska tillses med mera. Allt med målsättning att upplevas attraktiv, trygg och innehållsrik! Hur olika aktörer, idrottsföreningar och professionella måste stöttas liksom hur de själva kan bistå i de utmaningar som uppenbarligen finns idag i Sverige rörande ”trygg skog”. Det om något är en utbildnings- och framtidsfråga (kanske tyvärr skall tilläggas).

Till sist. Till er som inte längre känner trygghet i skog och mark. Som saknar någon. Det finns människor som tänker på er! Ibland tyst, passivt och vaktande, men alltid villiga att ge en hjälpande hand. En önskan att ha varit på plats vid rätt tidpunkt. Hursomhelst, vi försöker vara en av dessa och bidra till just en trygg skog. En god miljö. Var så säker. Företagandet fortsätter.

Skogsknipprot2015_6

Orkidéen Skogsknipprot  (Epipactis helleborine)  får här symbolisera skog och trygghet.

Kategori: Blandat