Apr 2016 Mål – biologisk mångfald

Mål och kriterier för biologisk mångfald är intressant och spännande. Viktigt på så vis att det är ett område som vi människor idag har ett stort ansvar för, liksom påverkar i stort som smått. ”Vad är biologisk mångfald? Sker det en reell förlust? Hur har det sett ut genom tiderna?” Frågorna ställdes både kritiskt och retoriskt av en universitetsprofessor på en fördjupningskurs i naturskydd och naturvård. Människan har alltid påverkat, men hastigheten i förändringen är nu en central faktor. ”Anpassningen riskerar utebli, eller helt sonika: den kommer utebli”!

Så hur kan vi medvetna och intresserade idag hjälpa och förbättra? Hur kan vi formulera relevanta mål? Att sätta mål, liksom hur de bör konstitueras, det känner vi från (elit)idrotten. Olika upplägg och tankar kring vision, mål, delmål och aktiviteter. Men grundfrågan om biologisk mångfald är samtidigt avancerad och mycket komplex. Det handlar inte bara om traditionella aspekter kring specifika (rödlistade) arter och deras ekosystem, om skötsel eller fri utveckling, olika nivåer av naturskydd, eller inte… et.c.

Det finns anledning att återkomma till detta! Det här företagets blickfång är framför allt skogsmarken inklusive skogens vatten, strandzonen och impediment. Men även givetvis skogsbrynet, ängen och tunen mellan skogen – allt det som ingår i en helhet och skapar variation och är oerhört viktigt för just skogens – och vårt eget – välmående. Om du som läser detta lilla inlägg har infallsvinklar så är du välkommen att ta kontakt! Tankearbete, idéutbyte och samverkan är positivt… För att nå målet tillsammans med olika uppdragsgivare. Liksom att i slutändan kanske kunna ha bidragit och gjort lite positiv skillnad. Sometime, somewhere…

 

SkogensJätte1

Skogens jätte. En urgammal tall på hällmark. En skönhet i sin stilla tjärvhet. En tyst oändligt vacker historia kan höras… Tänk om…

Brynmiljö1

Skogsbryn. Äng. Å. Klar luft. Hög frisk himmel. Tänk om…

Kategori: Blandat