Jul 2016 Tour de nature

Företaget har bland annat besökt Tönnersjöhedens försöksparks fältstation med personal, och kunnat studera flera intressanta omgivningar i Simlångsdalen, bl.a. bokskogar, sydsvenska blandskogar och myrmarker och – inte minst – ravinerna kring de vackra så kallade Dansk fall, Halland. I databasen Silva Boreal ligger alla Sveriges skogliga fältförsök. I de flesta fall handlar dessa fältförsök om att studera olika träds egna och/eller beroendemässiga tillväxt ur ett produktionsmässigt perspektiv.  De äldsta försöken är från 1800-talet, exempelvis ”T4” i Tönnersjöheden med gran som planterades år 1885.

SLU_ESF

 

Besök har även gjorts i Hälleskogsbrännan, Västmanland. Intressant och värdefullt att få intryck, göra jämförelser och skapa intellektuella erfarenheter kring nya marker och inte minst i relation till bevistade brända skogsmiljöerna (sommar som vinter ) i norra USA och Canada (ett litet exempel här).

Halleskog_2016

En kvarlämnad högstubbe stoltserar här ensam utanför den del av den brända skogen som inte kunnat låtas ingå i det nybildade Naturreservatet; Hälleskogsbrännan. Likheterna med kalhygget är synbara för ögat men olikheterna är utomordentliga i en rad avseenden. Intressanta jämförelser kan dock göras.

Halleskog2_2016

Vida, enorma, områden har rensats från träd i de brända skogsmiljöerna i Västmanland. Här visualiserade i dunkelt kvällsljus med månen i syd. Små dungar, liksom en och annan solitär, står kvar på ensliga platser när uttagen är kompletta; skogsbruksplanen realiserades med effektivitet på all skogsmark utanför reservatet. Inne i reservatet byggs stigar och nya vägar dras för att långsiktigt ”tillgängliggöra” det brända skogsområdet.

 

Det är en hårdhänt regim – och från flera håll – som vi i Sverige tillämpar på våra skogsmarker i förvissning om att ”återväxten är god” eller att ”vi har aldrig haft så mycket skog som nu i Sverige”. Skogen är Sveriges kassako och spetsigt uttryckt ”oljeindustri”! Väl värt att reflektera över. Men uttrycket ”fattigmanspäls” ger bättre förståelse för den lille markägarens förutsättningar, synsätt och hopp om god framtid. Den som trots allt har egen skog att glädjas över.

Kategori: Blandat