Maj 2016 Prakttallar

Företaget genomför frihuggning av prakttallar, som utgör äldre trädskikt. Inför kommande växtsäsong är det nu lämpligt att tillse att dessa tallar får minskad konkurrens från a) närstående och i kronorna uppväxande skuggande träd, b) rotkonkurrens från undervegetation inom cirka 2 m från stammen. Behovet liksom åtgärden är alltså inte av karaktären ”fullständig frihuggning”. I detta [Läs mer…]

Apr 2016 Mål – biologisk mångfald

Mål och kriterier för biologisk mångfald är intressant och spännande. Viktigt på så vis att det är ett område som vi människor idag har ett stort ansvar för, liksom påverkar i stort som smått. ”Vad är biologisk mångfald? Sker det en reell förlust? Hur har det sett ut genom tiderna?” Frågorna ställdes både kritiskt och [Läs mer…]

Jan 2016 Dälden

Firman genomför i dessa dagar en specialgallring i en däld som dikades och planterades i mitten av 1900-talet. Däld är ett gammalt fint ord för liten dalgång. Årstiden är den rätta för denna miljö. Köldperioden har skapat en djupare tjäle, vilken är viktig för att ha en bra progress och så liten onödig åverkan som [Läs mer…]

Dec 2015 Fjällskogskompetens

Företaget vidtar åtgärder för att bibehålla sin vinter- och fjällkompetens. Förmåga att arbeta i kallt väder utomhus och i den nordiska naturen. Nedan två bilder är ett urval från nyligt genomförd expedition i norsk-svenska fjällvärlden, nordöstra Hedmark, där utrustning, främst gammal välbeprövad sådan testades och återigen fungerade gott.      

Nov 2015 Buffertskogar

I Nordamerika är det inte ovanligt att områden och miljöer med höga naturvärden såsom nationalparker omgärdas av National forests där just bevarande är en central målsättning. Gifford Pinchot var ledande i utvecklingen av dessa. I Sverige kan man läsa mycket intressanta, aktningsvärda och angelägna ambitioner kring ett liknande upplägg med buffertskogar kring Tivedens nationalpark som [Läs mer…]

Nov 2015 Ljudmiljö och buller

Nyligen har det hållits ett högaktuellt och spännande seminarium om Ljudmiljö i rekreationsmiljöer tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm och Bullernätverket (se om deras strategiska bullerkartläggning här). Belastningen och påverkan från E4, E18, Arlanda med flera stora aktörer, framför allt transportinfrastrukturen, är signifikant och eskalerande i region Stockholm. Åtgärder är centrala och relevanta. Investeringar i efterhand [Läs mer…]

Nov 2015 FM-övning

Företaget deltar under ett par dagar i en teoretisk övning tillsammans med FVRF och Tolkskolan, Uppsala garnison.

Okt 2015 Skogens klimatnytta

”Skogens klimatnytta. Kolbalanser, risker och anpassningar”. Ytterligare ett intressant och givande seminarium hos KSLA.

Sept 2015 Landskapsekologi

Konferens om ”Transport infrastructure in the landscape” med svenska IALE (International Association for Landscape Ecology), Göteborg.