Mar 2017 En del av verksamheten

Nedan följer några bilder ur verksamheten vinterhalvåret 2017. Ett antal skötselinsatser har genomförts för att bibehålla skogens vitalitet och gynna hävdvunna miljöer som är beroende av viss – i sammanhanget försiktig – skötsel för att naturvärdena ska kvarstå eller förbättras. Ordet är ekologi. Men också välgrundad och korrekt skötsel. Vintern 2017 var varm och tjälen [Läs mer…]

Mar 2017 Ljus himmel

Det här är en hemsida som söker beskriva ett litet annorlunda synsätt och ”ljus” på skogen och markerna. Och, liksom här, det mer naturliga ljuset: International Dark Sky Association. Vi ägnar för lite tid åt att se på och beundra stjärnhimlen i Sverige, framför allt utan att i alla lägen förklara dess fysik. Bara beundra [Läs mer…]

Jan 2017 Dokumentation

Ur, ”Skogsodling, Föredrag hållna å skogshögskolan, dels skogsodlingskursen 1945, dels 1947”. Förordet, ”Andra upplagan utökad med föredrag av professor Tirén som även granskat material ur föredrag av framlidne professor Enroth”. Så transporteras kunskap och fakta över tid…   Ett litet exempel på skriftligt källmaterial inom det här företaget. Välkommen att ta kontakt för att diskutera [Läs mer…]

Nov 2016 Orden tryter…

…tystnaden tar vid.   Bästa läsare! Då du har en lugn stund, ta först del av detta: This Is How A Species Goes Extinct Biologisk mångfald och så var det vi människor… Orden tryter. Tårarna tar vid… Handlar det om okunskap?     Och sedan detta: National Geographic, Before the flood. Berättad av Leonardo DiCaprios [Läs mer…]

Sep 2016 Ekosystemtjänster

Företaget har tagit del av två skilda men centrala perspektiv på ekosystemtjänster – Ryssbergets respektive Svartbergets. Det första i samband med årets IALE-konferens om just denna rubrik. IALE-konferensen handlade om urbaniseringens och exploateringens behov och konsekvenser. Hur kan ekosystemtjänsterna användas för att strukturera arbetet med och förståelsen för vad naturen ger oss? Ekosystemtjänster är ett [Läs mer…]

Jul 2016 Tour de nature

Företaget har bland annat besökt Tönnersjöhedens försöksparks fältstation med personal, och kunnat studera flera intressanta omgivningar i Simlångsdalen, bl.a. bokskogar, sydsvenska blandskogar och myrmarker och – inte minst – ravinerna kring de vackra så kallade Dansk fall, Halland. I databasen Silva Boreal ligger alla Sveriges skogliga fältförsök. I de flesta fall handlar dessa fältförsök om [Läs mer…]

Jun 2016 Skog, klimat & miljöutredning

Uppdatering i klimatfrågan genomförd till belåtenhet. Arbetet och diskussionen kring skogens förmåga att lagra kol och lindra klimateffekten fortsätter! Det kan konstateras efter dagens seminarium hos Kungliga Skogs och Lantbruksakademin (KSLA) och internationella forskarseminariet: Forests, Bioenergy and the Global Climate Stressen som samhället alltmer upplever är på riktigt och klimatfrågan är en del av detta. [Läs mer…]

Maj 2016 Skogens träning – resultat

Skogens fysiska arbete och det manuella skogsarbetets indirekta träning kan ha signifikanta doser av inskränkt rörlighet, ojämn hjärtbelastning (höga frekvenstoppar, d.v.s. smal belastningspyramid) liksom en rad miljöstressorer. Tunga maxlyft förekommer regelbundet även om man planerar i en mängd avseenden för att undvika dessa. Att röra sig i skogsterrängen är dessutom mångdubbelt mer fysiskt krävande jämfört [Läs mer…]

Maj 2016 Prakttallar

Företaget genomför frihuggning av prakttallar, som utgör äldre trädskikt. Inför kommande växtsäsong är det nu lämpligt att tillse att dessa tallar får minskad konkurrens från a) närstående och i kronorna uppväxande skuggande träd, b) rotkonkurrens från undervegetation inom cirka 2 m från stammen. Behovet liksom åtgärden är alltså inte av karaktären ”fullständig frihuggning”. I detta [Läs mer…]

Apr 2016 Mål – biologisk mångfald

Mål och kriterier för biologisk mångfald är intressant och spännande. Viktigt på så vis att det är ett område som vi människor idag har ett stort ansvar för, liksom påverkar i stort som smått. ”Vad är biologisk mångfald? Sker det en reell förlust? Hur har det sett ut genom tiderna?” Frågorna ställdes både kritiskt och [Läs mer…]