Jun 2015 Bergens träning – motlut

Arbete i motlut och bergens träning – något för oss!? Ja. Firman behåller hög grundkompetens inom olika nordiska områden, förhållanden och miljöer som vi måste kunna agera och verka i. Vinter som sommar. Det är helt enkelt en variant av det vi kallar skogens träning och som dessutom delas och uppskattas av många människor. Denna [Läs mer…]

Jun 2015 Bondeskogar

Exkursion Långalma. Uppländska bondeskogar. Exkursionvärd var Centrum för Biologisk Mångfald (CBM) och Skogshistoriska Sällskapet. Två fina objekt besöktes. Båda med tydliga karaktäristika för såväl bondeskog som kalkbarrskog – utseende och artinnehåll.  

Maj 2015 Skogens träning – Multibanan

Allsidig träning i naturen är en av våra vägar framåt! Vi har besökt, testat och tampats med andra på Multibanan i Södertälje. Vi stödjer och verkar för fler sådana här initiativ. Det handlar om ”skogens träning” – en känsla av glädje, frihet och hälsa! Vårt arbete till vardags ställer inte sällan mycket höga krav på [Läs mer…]

Maj 2015 Framtidens skogsarbete

Trots den hårt drivna rationaliseringen av det moderna skogsarbetet kommer alltid manuella insatser att behövas. Bensinmotorsågarna har blivit betydligt bättre genom åren, men det riktiga tekniksprånget i framtidens manuella skogsarbete kommer ske med batterimotorsågarna! Vi har testat batterimotorsåg och resultatet är mycket positivt. Verktyget är en klar hjälp i arbetet. Betydligt tystare! Betydligt mindre vibrationer! [Läs mer…]

Maj 2015 Försöksyta – underhåll

Vi fortsätter tidigare genomförda inmätningar med underhåll av professor Bengt Jonsssons försök med blandskog tall och gran i Främlingshem. Arbetet vi genomför är ett ackordsuppdrag åt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.